Regelgeving

F-Gas Verordening: Boekje van de installatie en register van de apparatuur

22 Juli 2019

F-Gas Verordening: Boekje van de installatie en register van de apparatuur

De normen betreffende koudemiddelen en milieubescherming bieden de airco technicus de mogelijkheid om bewuster en beter geïnformeerd koudemiddelinstallaties te benaderen, wanneer dit voor onderhoud of de naleving van de wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

De normen betreffende koudemiddelen en milieubescherming bieden de airco technicus de mogelijkheid om bewuster en beter geïnformeerd koudemiddelinstallaties te benaderen, wanneer dit voor onderhoud of de naleving van de wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

Dit heeft geleid tot het invoeren van het boekje van de installatie en het register van de apparatuur, twee instrumenten die reparaties en het opsporen van lekken in koudemiddelcircuits vereenvoudigen.

Presidentieel besluit 147/2006: boekje van de installatie voor CFK- en HCFK-koudemiddelen

Het presidentiële besluit nr. 147 van 15 februari 2006 bepaalt de wijzen waarop de lekken van voor de ozonlaag schadelijke stoffen uit koelapparatuur, airconditioningsinstallaties en warmtepompen gecontroleerd en teruggewonnen moeten worden. De koudemiddelen die onder deze norm vallen, zijn chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en gedeeltelijk gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s). Alle koudemiddelinstallaties waarin de “oude” koudemiddelen R12 en R5002 en het “recentere” koudemiddel R22 gebruikt worden, vallen onder dit besluit.

Met ingang van 1 januari 2010 is het gebruik van nieuwe HCFK-koudemiddelen (zoals bijvoorbeeld R22) voor het onderhoud en de service van bestaande koelapparatuur, airconditioningsinstallaties en warmtepompen verboden. 1 januari 2015 is de volgende datum die in de verordening voorgeschreven is. Met ingang van deze datum zal het gebruik van alle CFK's verboden zijn.

Binnen Italië schrijft het presidentiële besluit 146/2006 het gebruik van het boekje van de installatie voor de registratie van alle controles en problemen verbonden aan het koudegas in het koudemiddelcircuit voor. Dit betekent dat elke installatie die met R12, R502 of R22 gevuld is, een eigen boekje moet hebben. In dit boekje moeten de belangrijkste eigenschappen van de installatie en alle controles die door de jaren heen op de installatie verricht zijn, worden geregistreerd.

De airco technicus moet dit boekje tijdens de periodieke verificatie invullen. De beheerder van de installatie of de eigenaar of beheerder van de koelapparatuur moet dit boekje bewaren. In het boekje moeten de verificaties van de koudemiddel lekcontroles geregistreerd worden. Deze controles moeten elk jaar voor installaties met een vulling van 3 tot 100 kg of elk halfjaar voor installaties met een vulling van meer dan 100 kg worden verricht.

Het presidentiële besluit 43/2012 bepaalt dat dit boekje ook moet worden gebruikt voor de koudemiddelen die vallen onder fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). Installaties met een koudemiddelvulling van minder dan 3 kg vallen echter niet onder dit voorschrift. Dit document vormt een historisch geheugen van de installatie aangezien er alle problemen verbonden aan gaslekken in worden geregistreerd.

Het boekje biedt dus informatie over het type en de hoeveelheid gas in de installatie, zodat de onderhoudsmonteur precies weet waar hij bij het beheer van het gas aan toe is. Het bevat tevens eventuele informatie verbonden aan de metingen die worden verricht op het koudemiddelcircuit (druk, temperatuur, enz.). Verder geeft het van elke periodieke verificatie de eventuele aanwezigheid van lekken, hun exacte locatie in het koudemiddelcircuit en de oorzaak van de lek (bijvoorbeeld: soldeer tussen het filter en de vloeistofleiding verdwenen wegens een overmatige trilling van de componenten).

Hoe kan de informatie van het boekje worden gebruikt

De normen bepalen dat de onderhoudsmonteur tijdens de periodieke controle eerst de aanwezigheid van lekken controleert op de punten die in het verleden kritiek waren gebleken, zoals in het boekje is vermeld. Dat hetzelfde probleem zich door de jaren heen meerdere keren op hetzelfde punt van het circuit voordoet, kan, wanneer dit systematisch in het boekje genoteerd wordt, een duidelijke aanwijzing geven over een probleem dat moet worden verholpen aangezien dit duidelijk een zwak punt van het koudemiddelcircuit is. Deze aanwijzing komt ook naar buiten als diverse onderhoudsmonteurs de verificaties hebben verricht: dit betekent dus dat de goede werking van de installatie niet langer verbonden is aan de kennis van een enkele onderhoudsmonteur die van alle noodzakelijke informatie voor de reparatie in het bezit is.

Presidentieel besluit 43/2012: Register van de apparatuur voor HFK-installaties

Het belangrijkste doel van de Verordening (EG) nr.842/2006 van het Europese Parlement en de Europese Raad van 17 mei 2006 met betrekking tot bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (vervolgens F-Gas Verordening) betreft de beperking van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen, zoals door het Kyotoprotocol wordt bepaald.

De F-Gas Verordening betreft het insluiten, het gebruiken, het terugwinnen en de distributie van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen, de etikettering en de verwijdering van apparatuur en producten die deze gassen bevatten, de communicatie van informatie over deze gassen, de controle van hun gebruik, de verbod met betrekking tot de verkoop van bepaalde apparatuur en producten, alsmede de training en certificering van personeel en bedrijven die de activiteiten beschreven in de verordening verrichten.

Op 20 april 2012 werd het presidentiële besluit nr. 43 van 27 januari 2012 voor de tenuitvoerlegging van de genoemde F-Gas Verordening in het Publicatieblad nr. 93 gepubliceerd.

Artikel 16 van het presidentiële besluit nr. 43/2012, in werking getreden op 5 mei 2012, bepaalt dat de operatoren van vaste koelapplicaties, airconditioningsinstallaties en warmtepompen, maar ook vaste brandbestrijdingsinstallaties die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, voor 31 mei van elk jaar (met ingang van 2013) een verklaring van de hoeveelheid die gedurende het vorige jaar gebaseerd op de gegevens van het register van de installatie uitgestoten is, moeten indienen.

Gefluoreerde gassen die in de verklaring worden genoemd

De F-Gas Verordening betreft de apparatuur waarvan de koudemiddelcircuits met gefluoreerde gassen genoemd in Bijlage I van de F-Gas Verordening, maar ook preparaten (de zogenaamde mengsels) die deze gassen bevatten, zijn gevuld. Deze mengsels kunnen ook componenten bevatten zoals CFK’s, HCFK’s of Halon. Doorgaans voldoen de mengsels beschreven in de F-Gas Verordening aan de volgende eisen:

  • minstens één van de componenten valt onder de stoffen genoemd in Bijlage I van de Verordening.
  • het totale GWP van het mengsel is niet lager dan 150.

Het GPW van een mengsel geeft het aardopwarmingsvermogen van die stof. Deze waarde wordt berekend als een verhouding tussen het verwarmingsvermogen in 100 jaar van 1 kg van deze stof (in de lucht) ten opzichte van 1 kg CO2.

Apparatuur beschreven in de verklaring

De apparatuur en systemen beschreven in de verklaring zijn vast (d.w.z. dat ze tijdens hun werking niet verplaatst worden). Hieronder vallen de volgende soorten:

  • koeling (d.w.z. de koeling van opslagruimtes en producten tot onder de omgevingstemperatuur; m.i.v. industriële warmtewisselaars);
  • airconditioningsinstallaties (koelen en/of controleren van de luchttemperatuur in gesloten ruimtes, waardoor de temperatuur op een bepaald niveau wordt gehouden);
  • warmtepompen (nemen warmte op uit de omgeving of van een andere warmtebron zodat nuttige warmte kan worden geleverd, dit is doorgaans hermetisch gesloten apparatuur);
  • brandbestrijdingsinstallaties (geïnstalleerd wanneer in een bepaalde ruimte een specifiek brandgevaar heerst);

Elke apparatuur die of elk systeem dat onder één van de genoemde soorten valt, moet een circulerende vulling van 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Plichten van de F-Gas Verordening

Het online-systeem voor het invullen en de verzending van de verklaring met de informatie overeenkomstig artikel 16, lid 1 van het Presidentiële besluit nr. 43/2012 is geactiveerd. Personen die minstens één van de onderstaande activiteiten verrichten aan vaste koelapparatuur, airconditioningsinstallaties en warmtepompen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, moeten zich registreren in het telematische register (http://193.206.192.119/dichiarazione/login.php) en dit tijdig bijwerken in het geval dat de volgende werkzaamheden worden verricht:

  • lekcontrole van applicaties met minstens 3 kg gefluoreerde broeikasgassen en applicaties met minstens 6 kg gefluoreerde broeikasgassen met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn geëtiketteerd;
  • terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen;
  • installatie;
  • onderhoud of reparatie.

Aanverwante bestanden en documenten